Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre aplikáciu Focus Me

Posledná revízia: 14.11.2023

Všeobecné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. (ďalej len "Roche" alebo "vlastník aplikácie") sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje.  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov uvádza typy osobných údajov, ktoré môže spoločnosť Roche zhromažďovať; prostriedky, ktorými môže spoločnosť Roche zhromažďovať, používať alebo zdieľať vaše osobné údaje; kroky, ktoré spoločnosť Roche podniká na ochranu vašich osobných údajov; a možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s používaním vašich osobných údajov.

Účelom aplikácie Focus Me je zlepšiť virtuálnu a fyzickú komunikáciu a prepojenie medzi pacientkami s rakovinou prsníka ("pacientky" alebo "používateľ") a medzi pacientkami s rakovinou prsníka a zdravotníckymi pracovníkmi (najmä zdravotnými sestrami) ("zdravotné sestry" alebo "používateľ") s cieľom posilniť túto komunitu. Dve hlavné funkcie aplikácie Focus Me sú i) funkcia chatu a ii) kalendár podujatí. Ďalšie informácie môžete nájsť vo Všeobecných podmienkach používania aplikácie FocusMe.

V kontexte tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sú "osobné údaje" akékoľvek informácie, na základe ktorých vás možno priamo aj nepriamo individuálne identifikovať, okrem iného vrátane vášho mena, adresy a e-mailovej adresy.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vašou registráciou a používaním aplikácie FocusMe dochádza aj k spracúvaniu Vašich osobných údajov, týkajúcich sa zdravia (t.j. informácie o Vašom ochorení, stav ochorenia, prípadne ďalšie informácie o Vašom zdraví, ktoré poskytnete prostredníctvom chatu alebo v rámci Vášho používateľského profilu), ktoré sú osobitnou (t.j. citlivou) kategóriou osobných údajov. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako pacient zároveň udeľujete spoločnosti Roche súhlas so spracúvaním uvedenej osobitnej kategórie osobných údajov, týkajúcich sa Vášho zdravia, na účely a za podmienok uvedených nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť Roche Slovensko s.r.o.,  Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko. IČO 35 887 117. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať poštou na adrese Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko alebo prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktných údajov uvedených na stránke https://www.roche.sk/kontakt.

 Spoločnosť Roche uzavrela zmluvu so spoločnosťou TWT Health, GmbH, externou spoločnosťou so sídlom v Heidelbergu v Nemecku, ako "správcom aplikácie" (ďalej aj ako „Správca“). Táto zmluva zabezpečuje, že spoločnosť Roche nemá prístup k identifikačným údajom týkajúcim sa vašej osoby. Preto spoločnosť Roche nie je schopná overiť vašu totožnosť ako používateľa aplikácie.

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo požiadavky, ktoré by si vyžadovali overenie Vašej totožnosti ako používateľa aplikácie, kontaktujte prosím správcu aplikácie prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].

Spoločnosť Roche vo veciach ochrany a spracúvania osobných údajov ustanovila zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].

Ako a prečo spracúvame osobné údaje

 i) Registrácia a vytvorenie profilu

Za účelom registrácie do aplikácie Focus Me a vytvorenia profilu sa budú zhromažďovať vaše osobné údaje. Osobné údaje, ktoré sa budú zhromažďovať počas procesu registrácie a vytvárania profilu, závisia od toho, či ste pacient, zdravotnícky pracovník alebo zástupca pacientskej organizácie. Právnym základom zhromažďovania vašich osobných údajov v procese registrácie je váš súhlas.

V prípade pacientov sa počas registrácie a vytvorenia profilu budú zhromažďovať tieto kategórie údajov:

 • Povinné údaje pri registrácii sú (a iba prezývka sa automaticky zdieľa s ostatnými používateľmi aplikácie):
 • Meno, priezvisko, prezývka (používateľské meno), telefónne číslo na zaslanie overovacieho kódu
 • Jedinečné identifikačné číslo používateľa sa generuje automaticky
 • Voliteľné údaje pre vytvorenie profilu (a pacienti sa samostatne rozhodujú, či a s kým budú zdieľať informácie o svojom profile):
 • Ošetrujúca nemocnica, poloha používateľa (ak sa používateľ rozhodne zdieľať v profile, budú viditeľné prvé dve číslice PSČ), stav ochorenia, záujmy, veková skupina, životné okolnosti (napr. rodinný stav), profilový obrázok, popis profilu, e-mailová adresa, prípadne iné informácie dobrovoľne poskytnuté v rámci Vášho profilu.

V prípade zdravotníckych pracovníkov a pacientskych organizácií sa počas registrácie a vytvárania profilu, bez ohľadu na to, či ide o webovú aplikáciu alebo aplikáciu, budú zhromažďovať tieto kategórie údajov:

 • Povinné údaje pri registrácii sú (a iba meno, priezvisko a nemocnica sa automaticky zdieľajú s ostatnými používateľmi aplikácie, a to môže zdravotná sestra ďalej obmedziť na zdieľanie iba s používateľmi z rovnakej nemocnice):
 • Meno, priezvisko, funkcia v nemocnici/ organizácii, nemocnica/organizácia, e-mailová adresa pracoviska, telefónne číslo
 • voliteľné: registračné číslo v príslušnej komore zdravotníckych pracovníkov
 • Nepovinné: profilový obrázok, opis profilu, dosiahnuteľnosť/zastihnuteľnosť, odbornosť (a s kým sa tieto informácie zdieľajú)

ii) Funkcia chatu

Funkcia chatu umožňuje nielen individuálnu výmenu informácií medzi pacientmi navzájom a pacientmi so zdravotníckymi pracovníkmi, ale umožňuje aj komunikáciu v rámci skupín prostredníctvom skupinových chatov o konkrétnej oblasti záujmu. Osobné údaje používateľov funkcie chatu sa budú zhromažďovať a spracúvať na základe ich súhlasu. V závislosti od individuálneho nastavenia profilu používateľov a na základe zdieľaných informácií používateľa môžu noví používatelia dostávať návrhy na spojenie s existujúcimi používateľmi (napr. na základe záujmov, veku, stavu ochorenia atď.).

Pri používaní funkcie chatu sa zhromažďujú tieto kategórie údajov:

 • Názov skupinového chatu, témy skupinového chatu, opis skupinového chatu, miesto skupinového chatu, obrázok skupinového chatu, mená účastníkov chatu, počet účastníkov chatu, počet správ.

Na tento účel bude ako osobný údaj spracúvaný aj obsah správ. Ich obsah je však šifrovaný prostredníctvom tzv. koncového šifrovania, a teda spoločnosť Roche ani  Správca nebudú mať prístup k ich obsahu, s výnimkou ak obsah správ bude spoločnosti Roche alebo Správcovi poskytnutý Vami alebo iným používateľom - adresátom uvedených správ alebo treťou osobou.

Za informácie zdieľané v rámci funkcie chatu používateľom zodpovedá oprávnený používateľ. To zahŕňa aj to, že zdieľané informácie o profile sú prepojené s možnosťami vyhľadávania v rámci funkcie chatu v aplikácii.

iii) Kalendár udalostí

Aplikácia Focus Me poskytuje pacientom a zdravotným sestrám prehľad regionálnych podujatí, ako sú športové skupiny na zvýšenie pohody, vzdelávanie pacientov na klinike alebo stretnutia na výmenu informácií s inými pacientmi alebo zdravotnými sestrami a odborníkmi. Proces registrácie na podujatie však vykoná samotný organizátor podujatia a je zodpovedný za samotné podujatie. Vlastník aplikácie Focus Me nezhromažďuje žiadne údaje týkajúce sa skutočnej účasti na podujatiach.

Pri používaní tejto funkcie sú ako osobné údaje spracúvané jednotlivé udalosti, vytvorené používateľom, ich popis obsah a materiály zaslané k predmetnej udalosti.

Spoločnosť Roche odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, ktorých odkazy sú zahrnuté v aplikácii Focus Me.

Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu používateľa.

iv) Informácie týkajúce sa používania služby a podpory

Aplikácia Focus Me spracúva osobné údaje na poskytovanie celkovej služby vrátane technických údajov súvisiacich s používaním služby (systémové udalosti, logovacie súbory, logy firewallu) a informácií súvisiacich s podporou služby. Informácie súvisiace s podporou zahŕňajú údaje, ktoré zdieľate v rámci interakcií s podporou (napr. otázky, žiadosti, sťažnosti), ako je vaša žiadosť, vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a/alebo identifikátor používateľa, typ zariadenia (iOS, Android, verzia prehliadača), ako aj následná interakcia. Informácie týkajúce sa podpory zahŕňajú aj všetky osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na zabezpečenie dodržiavania pravidiel komunity a podmienok poskytovania služieb. Patria sem napríklad snímky obrazovky vašich príspevkov alebo Vami zdieľaného obsahu, ktoré iní používatelia predkladajú správcovi aplikácie v rámci sťažností. V takom prípade je účelom spracúvania zabezpečenie súladu obsahu zdieľaného prostredníctvom aplikácie FocusMe s právnymi predpismi, ako aj predchádzaniu protizákonnej a/alebo trestnej činnosti. Viac podrobností nájdete vo Všeobecných podmienkach používania aplikácie FocusMe.

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Roche na tom, aby aplikácia FocusMe bola prevádzkovaná, udržiavaná a zabezpečená v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj za účelom odstraňovania nelegálneho obsahu.

Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné za účelom vytvorenia používateľského účtu, však budú mať za následok nemožnosť vytvoriť Váš účet a používať aplikáciu FocusMe.

Doba uchovávania vašich osobných údajov

Všetky osobné údaje zhromaždené aplikáciou Focus Me sa uchovávajú počas doby používania aplikácie Focus Me (t.j. počas existencie Vášho používateľského účtu), s výnimkou správ chatu, ktoré sa na serveri uchovávajú po dobu 6 mesiacov, a údajov týkajúcich sa technických protokolových súborov (systémové udalosti, protokolové súbory, protokoly firewallu), ktoré sa vymažú po 30 dňoch.

Všetky osobné údaje môžu byť vymazané samotnými používateľmi v mobilnej verzii, alebo na žiadosť používateľov. Okrem toho sa všetky osobné údaje zhromaždené aplikáciou Focus Me automaticky vymažú, keď sa z aplikáciu Focus Me odhlásite (t.j. ak požiadate o odstránenie Vášho používateľského účtu), a žiadna kópia týchto údajov sa neuloží nikde inde okrem vášho zariadenia, ktoré sa tiež vymaže po odstránení aplikácie Focus Me z vášho zariadenia.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to napr. škody, porušenia Vašej povinnosti alebo spáchania trestného činu (ďalej aj ako „mimoriadna udalosť“), môžu byť osobné údaje spracúvané aj po dlhšiu dobu, ak to je nevyhnutné za účelom ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Roche alebo tretej strany (napr. tretia strana ako poškodená v súvislosti s mimoriadnou udalosťou). Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané po dobu, ktorá je potrebná za účelom riadnej a úspešnej ochrany a/alebo vymáhania práv a nárokov spoločnosti Roche, ktoré vznikli v súvislosti s takou mimoriadnou udalosťou, resp. po dobu trvania príslušného súdneho, správneho, trestného a/alebo iného konania.

Príjemcovia vašich osobných údajov

Spoločnosť Roche nebude mať prístup k aplikácii Focus Me, k žiadnym osobným údajom používateľov aplikácie Focus Me ani k žiadnym údajom, ktoré používatelia vložia do aplikácie Focus Me. Namiesto toho bude všetku administratívnu podporu aplikácie Focus Me zabezpečovať Správca. Správy odosielané prostredníctvom chatu aplikácie Focus Me vrátane akýchkoľvek obrázkov, dokumentov a/alebo odkazov sú end-to-end šifrované pomocou technológie ponúkanej spoločnosťou Virgil Security. Nikto k nim nebude mať prístup.

Spoločnosť Roche bude mať prístup len k nasledujúcim údajom pacientov v agregovanej a anonymnej forme: počet používateľov, hlavná klinika, lokalita (prvé dve číslice PSČ), stav ochorenia, veková skupina, záujem.

Spoločnosť Roche bude mať prístup len k nasledujúcim údajom zdravotníckych pracovníkov a zástupcov pacientskych organizácií v súhrnnej a anonymnej forme: počet používateľov, hlavná klinika, miesto (prvé dve číslice PSČ), odbornosť.

Správca bude mať prístup k:

 • registračným údajom zdravotníckeho pracovníka alebo zástupcu pacientskej organizácie (meno, priezvisko, funkcia v nemocnici/ organizácii, e-mailová adresa, registračné číslo v komore zdravotníckych pracovníkov, ak je uvedené) s cieľom overiť zdravotníckych pracovníkov a zástupcov pacientskych organizácií.
 • registračným údajom pacienta (meno, priezvisko, identifikácia osoby ako pacienta, prezývka, nemocnica).

V aplikácii je správcovi viditeľný aj opis profilu, záujmy/odbornosť a profilový obrázok.

Okrem toho Správca vidí údaje o podujatí (stav podujatia, názov podujatia, čas, dátum podujatia, kontaktné údaje, vlastník podujatia, typ podujatia, organizátor, opis podujatia, témy, adresa, odkaz na podrobnosti o podujatí, odkaz na registráciu, odkaz na virtuálnu účasť, špecifické pripomienky od tvorcu podujatia pre správcu), aby mohol schvaľovať podujatia a zabezpečiť splnenie kritérií kvality.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup títo spracovatelia údajov:

 • TWT Health GmbH: správca aplikácie
 • Amazon Web Services: spracovateľ údajov pre hosting aplikácie a technickú podporu
 • Stream.io: Funkcie chatu
 • Amazon Cognito: Autentifikácia (registrácia, prihlásenie, správa hesiel)
 • Amazon CloudWatch: Monitorovanie aplikácie a protokolovanie backendovej služby, ktoré sa používa na identifikáciu chýb a zlepšenie kvality aplikácie.

V prípade, ak by Vami zdieľaný obsah bol v rozpore s právnymi predpismi alebo by existovalo podozrenie na spáchanie trestného činu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní.

Informácie o vašich právach týkajúcich sa vašich osobných údajov

Spoločnosť Roche sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona 18/ 2018 o ochrane osobných údajov a Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Vaše práva môžu zahŕňať ktorékoľvek z nasledujúcich práv v súlade s platnými zákonmi:

Právo na prístup a prenos údajov

Všetky svoje uložené osobné údaje a nadchádzajúce podujatia so záložkami v aplikácii si môžete pozrieť vo svojom profile používateľa alebo v časti Moje Podujatia. Ak si chcete tieto údaje stiahnuť, môžete kliknúť na položku Stiahnuť moje údaje v aplikácii (Profil používateľa). Okrem toho sú v databáze uložené aj udalosti so záložkami z minulosti. To znamená, že ich v aplikácii FocusMe nevidíte, ale sú zahrnuté v prevzatých údajoch. Chaty nie je možné stiahnuť ani poskytnúť, pretože sú prístupné len v aplikácii. To znamená, že správy v chate si môžu prezerať len účastníci chatu.

Okrem toho máte voči spoločnosti Roche právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, resp. k doplňujúcim informáciám v zmysle článku 15 GDPR. Taktiež máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, za podmienok podľa článku 20 GDPR.

Právo na opravu alebo aktualizáciu údajov

Svoje osobné údaje môžete aktualizovať a opraviť priamo v aplikácii (v profile používateľa). Po vykonaní aktualizácie kliknite na Uložiť zmeny.

Právo na vymazanie a právo odvolať svoj súhlas

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a vymazať svoj účet a svoje Osobné údaje kliknutím na položku Odvolávam svoj súhlas a želám si vymazať svoj účet a údaje priamo v aplikácii (Informácie o profile). Touto akciou sa vymažú všetky chaty uložené lokálne vo vašom zariadení. Chaty existujúce v zariadeniach iných používateľov (t. j. príjemcov vašich chatových správ) nie je možné vymazať. Všetky chaty sú uložené na serveri po dobu 6 mesiacov v nečitateľnom formáte a nemožno ich priradiť k žiadnej osobe. Chaty staršie ako 6 mesiacov sa budú priebežne automaticky odstraňovať.

Právo na obmedzenie a alebo právo namietať proti spracúvaniu

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účely umožnenia vášho prístupu k aplikácii Focus Me a jej používania. Ak už nesúhlasíte so spracovaním na tento účel, mali by ste vymazať svoje konto.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv na ochranu údajov, použite funkcie opísané v tabuľke vyššie a alebo kontaktujte Správcu na e-mailovej adrese podpory: [email protected]. Opíšte svoju požiadavku a uveďte ďalšie podrobnosti, ako je opísané v časti iv) Informácie týkajúce sa používania služby a podpory.

Keďže spracúvanie údajov je založené na súhlase, dovoľujeme si vás upozorniť, že máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, avšak bez vplyvu na zákonnosť spracúvania údajov založených na súhlase pred jeho odvolaním.  Správca aplikácie sa bude snažiť čo najlepšie reagovať na vaše žiadosti.

V niektorých prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely oprávneného záujmu spoločnosti Roche (napr. za účelom odstraňovania a postihovania nelegálneho obsahu alebo nahlasovania trestnej činnosti). V takých prípadoch je spoločnosť Roche oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade odvolania Vášho súhlasu. V každom prípade však máte právo namietať voči takému spracúvaniu.

Ak máte ďalšie otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa toho, ako spoločnosť Roche používa vaše informácie, môžete kontaktovať správcu aplikácie ([email protected]), alebo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

Bezpečnosť spracúvania údajov

Spoločnosť Roche a jej sprostredkovatelia prijímajú primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ku ktorým pristupujeme alebo ktoré dostávame prostredníctvom aplikácie Focus Me, pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Odporúčame, aby ste boli opatrní pri rozhodovaní o tom, ktoré osobné údaje zdieľate v aplikácii Focus Me. Za obsah, ktorý zdieľate, nesiete výhradnú zodpovednosť.

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov revidovať. Všetky zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov budú zohľadnené na tejto stránke. Spoločnosť Roche vám odporúča, aby ste pravidelne kontrolovali toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, či nedošlo k nejakým zmenám. Dátum poslednej revízie tohto oznámenia sa nachádza v hornej časti tohto oznámenia.